ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนนิวาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์: 0 4460 1683 โทรสาร: 0 4460 1683  E-mail: brmpeo@sueksa.go.th


 
รายชื่อ
เบอร์โทรติดต่อ
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 0 4460 1682
รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 0 4460 1690
กลุ่มอำนวยการ 0 4460 1683 โทรสาร 0 4460 1683
กลุ่มนโยบายและแผน 0 4460 1685
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 0 4460 1690
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 0 4460 1686
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 0 4460 1689
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 4460 1687
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 4460 1691

สถานที่ตั้ง
^