Personnel

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางฐิติพร แขนดอนดู่

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่ม

 • thumbnail

  นางสุริญญาลักษณ์ สุทธิหิรัญรักษ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายชูชาติ จันคลัง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุภัชรี คงเร่ง

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวฐิญาภัณณ์ พงศ์สิริบำรุงกุล

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายวิเชียร ยอดรัก

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวชญาญ์พัฏฐ์ เทพอวยชัย

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

^