Personnel

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 • thumbnail

  นายถิร บุญศักดาพร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่ม

 • thumbnail

  นางวัชรี เป็นพร้อม

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางศิริณัชรินท์ วงค์คำ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปริชาติ เบ็ญจวรรณ์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางดรุณี ครองญาติ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวธัญดา ฤกษ์โอภาษ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

^