รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวธนภรณ์ ยอดไฟอินทร์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^