รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ไกรยูรเสน

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^