โครงสร้างหน่วยงาน

1. โครงสร้างและการแบ่งงานภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์2. โครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายใต้โครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติที่เกี่ยวข้อง

 
^