วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

    “องค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21”พันธกิจ

1. พัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน
3. พัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่  21 

^