บทความ
บทความ/วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูง

บทความ / การอบรมการทำเว็บไซต์ขั้นสูง

การอบรมการทำเว็บไซต์ขั้นสูง

สรุปการเข้าอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ขั้นสูง) โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ณ วันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

 

จุดประสงค์ของโครงการ

          ๑) เพื่อให้ความรู้และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค

          ๒) เพื่อบรรยายและฝึกปฏิบัติโดยบริษัท IT Genius Engineering

          ๓) เพื่อทดสอบ Pre-test/Posttest และติดตาม

กลุ่มเป้าหมาย

          บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมจำนวน ๑๐๘ คน

ประธานในพิธีเปิด นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสัจธร  วัฒนะมงคล ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โหลดอ่านเพิ่มเติม

brief_web 21/09/2561

หน่วยงานเกี่ยวข้อง