บทความ
บทความ/วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูง

บทความ / แนวทางการจัดทำสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวั

แนวทางการจัดทำสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวั

แนวทางการจัดทำสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ที่จัดทำขึ้นนี้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการจัดทำสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนทุกระดับ  ทุกช่วงวัย โดยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษา การวางแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด การออกแบบการตรวจราชการ (Regulator) และ การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (Operator) โดยมีผู้เข้ามีส่วนร่วมทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาและสังกัดต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาในจังหวัด เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรภาคเอกชน และภาคสังคม เป็นต้น

          ทั้งนี้กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ หวังว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมและนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่มากก็น้อย และ ขอขอบคุณทุกฝ่าย ทุกสังกัดที่เข้ามาร่วมมือในการจัดทำแนวทางดังกล่าว

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

โหลดอ่านเพิ่มเติม

information_guide.pdf 24/09/2561

หน่วยงานเกี่ยวข้อง