บทความ
บทความ/วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูง

บทความ / สรุปการประชุมทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

สรุปการประชุมทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทางคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 - 2564 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - วันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยมีการสร้างเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) วิทยากร ดร.จริญญา สายหยุด สำหนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการอภิปรายรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนบูรราการด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562 (ช่วงที่ 1) โดยคณะวิทยากรจากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พิจารณาเป้าหมายการพัฒนา/ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย) 

โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- ยุทธศาสตรื 20 ปี และแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.จริญญา สายหยุด สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- แบบฟอร์มการทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562-2564 

- การทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562-2564

- ข้อมูลการจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

link: http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7960&filename=index

 

โหลดอ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานเกี่ยวข้อง