บทความ
บทความ/วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูง

บทความ / บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมม

        จากการให้ข้อมูลของกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามรูปแบบประชารัฐ ซึ่งเป็นบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดบุรีรัมย์ตามรูปแบบประชารัฐ  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  

        ๑. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑  คน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๘  แห่งหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ๒ คน  รวม  ๒๑  คน  พบว่า

๑.๑ สภาพปัญหาการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดบุรีรัมย์  

  ๑) ขาดแคลนกำลังคนในบางสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ  ได้แก่  ช่างก่อสร้าง  ช่างเชื่อม  เป็น

   ๒) นักศึกษาที่จบการศึกษาบางส่วนยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักสูตร มีคุณลักษณะ

ที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  ขาดความอดทน  ความซื่อสัตย์และใฝ่เรียนรู้    (อ่านต่อคลิกไฟล์)

 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง