บทความ
บทความ/วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูง

บทความ / "การใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับกา

"การใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับกา

 

การใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

โดย นางสาวผ่องพิชญ์ สวงรัมย์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศึกษาเปรียบเทียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

บทความนี้มีจุดประสงค์นำเสนอความเป็นมา กระบวนการดำเนินการ ผลของการดำเนินการโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) กับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้ (Feasibility) ในการดำเนินการของโครงการ บทความนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับโครงการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (ไฟล์แนบ)

คำสำคัญ (Keywords) : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, Distance Learning Television, โรงเรียนขนาดเล็ก

 

 

โหลดอ่านเพิ่มเติม

บทความวิจัย 21/02/2562

หน่วยงานเกี่ยวข้อง