บทความ
บทความ/วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูง

บทความ / สภาพการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

สภาพการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

ภาณุเดช จริยฐิตินันท์[1] 

บทคัดย่อ

 

          ในการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาสภาพในปัจจุบันของการสอนภาษาจีนในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อที่จะค้นหาข้อเสนอแนะและแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาการสอนภาษาจีนในประเทศไทย การศึกษานั้นใช้การศึกษาเอกสาร งานวิจัย งานเขียนเชิงวิชาการ (Document Analysis) และนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำมาเขียนสรุป

          จาการศึกษาดังกล่าวพบว่า การสอนภาษาจีนในประเทศนั้น ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมจากทั้งองค์กรจากภายในประเทศและประเทศจีน ทั้งในด้านบุคลากร สื่อการสอน รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ แต่ยังพบปัญหาในเรื่องความต่อเนื่อง การขาดแคลนบุคลากรที่ยังมีไม่เพียงพอ สื่อ เทคโนโลยีและความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้นักวิชาการได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในด้านการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนให้เป็นแบบเดียวกันทั้งประเทศและต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ และ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนเพื่อการสื่อสาร

 

คำสำคัญ : ภาษาจีน / การสอนภาษาจีน / สภาพปัญหาการสอนภาษาจีน / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนภาษาจีน[1] คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง, E-mail: 2379353688@qq.com

โหลดอ่านเพิ่มเติม

teaching Chinese in Thailand 17/05/2562

หน่วยงานเกี่ยวข้อง