บทความ
บทความ/วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูง

บทความ / การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิด C

การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิด C

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค กำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ และที่สำคัญ คือ มีหน้าที่กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจสำคัญในการกำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีโครงการ “Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานทางการศึกษาให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ ตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง