บทความ
บทความ/วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูง

บทความ / การประชุมแผนบูรณาการระดับภาค

การประชุมแผนบูรณาการระดับภาค

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มนตรี  นิวัฒนุวงค์[1]

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

          ๑.๑ เรื่อง   นโยบายขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกรอบในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

                   ๑) ภาคเหนือ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

                   ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

                   ๓) ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”

                   ๔) ภาคตะวันออก เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน”


[1] ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์................... (อ่านต่อใน File Dowload)

โหลดอ่านเพิ่มเติม

ิbrief_meeting 19_09_18 21/09/2561

หน่วยงานเกี่ยวข้อง