บทความ
บทความ/วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูง

การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิด C

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค กำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ และที่สำคัญ คือ มีหน้าที่กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจสำคัญในการกำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีโครงการ “Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานทางการศึกษาให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ ตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม 


อ่านรายละเอียด

สภาพการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

ภาณุเดช จริยฐิตินันท์[1] 

บทคัดย่อ

 

          ในการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาสภาพในปัจจุบันของการสอนภาษาจีนในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อที่จะค้นหาข้อเสนอแนะและแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาการสอนภาษาจีนในประเทศไทย การศึกษานั้นใช้การศึกษาเอกสาร งานวิจัย งานเขียนเชิงวิชาการ (Document Analysis) และนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำมาเขียนสรุป

          จาการศึกษาดังกล่าวพบว่า การสอนภาษาจีนในประเทศนั้น ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมจากทั้งองค์กรจากภายในประเทศและประเทศจีน ทั้งในด้านบุคลากร สื่อการสอน รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ แต่ยังพบปัญหาในเรื่องความต่อเนื่อง การขาดแคลนบุคลากรที่ยังมีไม่เพียงพอ สื่อ เทคโนโลยีและความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้นักวิชาการได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในด้านการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนให้เป็นแบบเดียวกันทั้งประเทศและต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ และ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนเพื่อการสื่อสาร

 

คำสำคัญ : ภาษาจีน / การสอนภาษาจีน / สภาพปัญหาการสอนภาษาจีน / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนภาษาจีน[1] คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง, E-mail: 2379353688@qq.com


อ่านรายละเอียด

"การใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับกา

 

การใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

โดย นางสาวผ่องพิชญ์ สวงรัมย์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศึกษาเปรียบเทียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

บทความนี้มีจุดประสงค์นำเสนอความเป็นมา กระบวนการดำเนินการ ผลของการดำเนินการโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) กับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้ (Feasibility) ในการดำเนินการของโครงการ บทความนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับโครงการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (ไฟล์แนบ)

คำสำคัญ (Keywords) : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, Distance Learning Television, โรงเรียนขนาดเล็ก

 

 


อ่านรายละเอียด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมม

        จากการให้ข้อมูลของกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามรูปแบบประชารัฐ ซึ่งเป็นบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดบุรีรัมย์ตามรูปแบบประชารัฐ  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  

        ๑. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑  คน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๘  แห่งหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ๒ คน  รวม  ๒๑  คน  พบว่า

๑.๑ สภาพปัญหาการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดบุรีรัมย์  

  ๑) ขาดแคลนกำลังคนในบางสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ  ได้แก่  ช่างก่อสร้าง  ช่างเชื่อม  เป็น

   ๒) นักศึกษาที่จบการศึกษาบางส่วนยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักสูตร มีคุณลักษณะ

ที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  ขาดความอดทน  ความซื่อสัตย์และใฝ่เรียนรู้    (อ่านต่อคลิกไฟล์)

 


อ่านรายละเอียด

สรุปการประชุมทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทางคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 - 2564 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - วันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยมีการสร้างเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) วิทยากร ดร.จริญญา สายหยุด สำหนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการอภิปรายรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนบูรราการด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562 (ช่วงที่ 1) โดยคณะวิทยากรจากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พิจารณาเป้าหมายการพัฒนา/ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย) 

โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- ยุทธศาสตรื 20 ปี และแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.จริญญา สายหยุด สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- แบบฟอร์มการทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562-2564 

- การทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562-2564

- ข้อมูลการจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

link: http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7960&filename=index

 


อ่านรายละเอียด

แนวทางการจัดทำสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวั

แนวทางการจัดทำสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ที่จัดทำขึ้นนี้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการจัดทำสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนทุกระดับ  ทุกช่วงวัย โดยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษา การวางแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด การออกแบบการตรวจราชการ (Regulator) และ การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (Operator) โดยมีผู้เข้ามีส่วนร่วมทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาและสังกัดต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาในจังหวัด เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรภาคเอกชน และภาคสังคม เป็นต้น

          ทั้งนี้กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ หวังว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมและนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่มากก็น้อย และ ขอขอบคุณทุกฝ่าย ทุกสังกัดที่เข้ามาร่วมมือในการจัดทำแนวทางดังกล่าว

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์


อ่านรายละเอียด

การอบรมการทำเว็บไซต์ขั้นสูง

สรุปการเข้าอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ขั้นสูง) โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ณ วันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

 

จุดประสงค์ของโครงการ

          ๑) เพื่อให้ความรู้และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค

          ๒) เพื่อบรรยายและฝึกปฏิบัติโดยบริษัท IT Genius Engineering

          ๓) เพื่อทดสอบ Pre-test/Posttest และติดตาม

กลุ่มเป้าหมาย

          บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมจำนวน ๑๐๘ คน

ประธานในพิธีเปิด นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสัจธร  วัฒนะมงคล ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


อ่านรายละเอียด

การประชุมแผนบูรณาการระดับภาค

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มนตรี  นิวัฒนุวงค์[1]

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

          ๑.๑ เรื่อง   นโยบายขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกรอบในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

                   ๑) ภาคเหนือ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

                   ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

                   ๓) ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”

                   ๔) ภาคตะวันออก เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน”


[1] ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์................... (อ่านต่อใน File Dowload)


อ่านรายละเอียด

หน่วยงานเกี่ยวข้อง