แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับที่ สถานศึกษา สังกัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เตรียมอนุบาล อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 3 ขว อนุบาล 2(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 1 อนุบาล 3(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 2 รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1 เสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อิสาณ เมืองบุรีรัมย์15 20 32 30 97
2 บ้านโคกวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อิสาณ เมืองบุรีรัมย์10 3 16 13 42
3 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อิสาณ เมืองบุรีรัมย์

7 8 6 6 6 7 40
4 คงชัยสิทธิ์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อิสาณ เมืองบุรีรัมย์

1 1 2 - 1 2 7
5 ประกาศธรรมคุณวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อิสาณ เมืองบุรีรัมย์2 1 3 4 10
6 อนุบาลบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเมือง เมืองบุรีรัมย์93 87 87 87 354
7 ไตรภูมิวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์15 17 23 25 80
8 บ้านโกรกขี้หนู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์

4 5 6 7 5 6 33
9 บ้านหนองตราดน้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์7 7 2 7 23
10 สามัคคีมีชัยวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์9 14 11 10 44
11 บ้านหนองไผ่ใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์7 4 5 10 26
12 บ้านตราดหนองพลวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์

1 1 2 4 4 3 15
13 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเมือง เมืองบุรีรัมย์

7 7 23 24 30 34 125
14 วัดสถานีหนองตาด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตาด เมืองบุรีรัมย์6 3 7 2 18
15 บ้านนากลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตาด เมืองบุรีรัมย์7 10 11 3 31
16 บ้านมาบสมอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตาด เมืองบุรีรัมย์7 8 7 3 25
17 วัดบ้านบัลลังก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตาด เมืองบุรีรัมย์11 10 7 11 39
18 บ้านหนองตราด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตาด เมืองบุรีรัมย์4 4 4 5 17
19 บ้านสำโรงโนนเค็ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตาด เมืองบุรีรัมย์12 11 6 10 39
20 บ้านม่วงโนนสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตาด เมืองบุรีรัมย์8 7 10 13 38
21 พระครูวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระครู เมืองบุรีรัมย์14 11 16 14 55
22 บ้านม่วง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระครู เมืองบุรีรัมย์8 6 13 8 35
23 บ้านหนองมะค่าแต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระครู เมืองบุรีรัมย์8 2 6 4 20
24 บ้านหนองยาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระครู เมืองบุรีรัมย์8 4 3 3 18
25 บ้านสระเกษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระครู เมืองบุรีรัมย์2 3 2 5 12
26 บ้านหนองขวาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระครู เมืองบุรีรัมย์

3 1 1 3 3 2 13
27 วัดบ้านถลุงเหล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์3 1 4 4 12
28 บ้านโนนศิลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์6 7 9 5 27
29 บ้านหนองผักแว่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์3 1 8 3 15
30 บ้านกลันทาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลันทา เมืองบุรีรัมย์7 7 5 15 34
31 บ้านท้องเรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลันทา เมืองบุรีรัมย์

- 1 3 8 5 1 18
32 บ้านพะไล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์

3 5 3 5

16
33 บ้านพระครูน้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลันทา เมืองบุรีรัมย์7 5 3 3 18
34 บ้านหนองปรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลันทา เมืองบุรีรัมย์

5 2 12 7 10 6 42
35 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลันทา เมืองบุรีรัมย์

7 5 6 11 6 4 39
36 วัดบ้านเสม็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลันทา เมืองบุรีรัมย์1 2 3 7 13
37 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์7 6 5 2 20
38 วัดโพธิ์ทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์17 16 20 12 65
39 บ้านหนองโสน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์

1 - 5 3 1 1 11
40 บ้านมะค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์3 2 1 3 9
41 บ้านง้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์1 1 1 1 4
42 บ้านตะโก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์19 17 24 18 78
43 บ้านหนองเพชร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์

2 2 4 1 5 1 15
44 ไตรมิตรวิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเขต เมืองบุรีรัมย์10 12 11 12 45
45 วิมลวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเขต เมืองบุรีรัมย์9 7 8 7 31
46 บ้านหลักเขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเขต เมืองบุรีรัมย์16 9 18 14 57
47 บ้านโคกเก่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเขต เมืองบุรีรัมย์4 6 3 5 18
48 บ้านสวายจีก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์12 7 15 10 44
49 บ้านโคกเปราะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์10 6 5 4 25
50 บ้านพลวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์12 7 10 5 34
51 บ้านฝ้าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์1 2 6 1 10
52 เบญจคามวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์22 23 27 21 93
53 บ้านหนองปรือน้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์8 7 5 3 23
54 บ้านถาวร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์11 4 7 13 35
55 บ้านเสม็ดโคกตาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสม็ด เมืองบุรีรัมย์15 11 18 17 61
56 โสภณวรวัฒน์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสม็ด เมืองบุรีรัมย์13 6 5 6 30
57 บ้านสารภี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์7 8 8 5 28
58 ประชาสวัสดิ์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์7 6 9 5 27
59 วัดบ้านสะแกซำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์11 13 16 14 54
60 บ้านตลาดควาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์21 11 11 8 51
61 บ้านโคกหัวช้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสม็ด เมืองบุรีรัมย์

8 9 6 3 5 5 36
62 วัดบ้านเย้ยสะแก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสม็ด เมืองบุรีรัมย์10 5 5 3 23
63 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสม็ด เมืองบุรีรัมย์24 21 20 21 86
64 บ้านฝังงา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์1 3 2 2 8
65 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์9 8 10 14 41
66 บ้านโพธิ์ดอนหวาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง เมืองบุรีรัมย์10 7 10 8 35
67 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง เมืองบุรีรัมย์

4 10 10 6 7 14 51
68 บ้านปรุบุมะค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์

1 3 1 1 1 1 8
69 บ้านโคกระกา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์

6 2 3 2 8 6 27
70 บ้านม่วงวิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์

2 3 1 4 2 3 15
71 บ้านหนองค่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์

3 5 8 10 7 5 38
72 บ้านดอนใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์

2 2 3 3 2 2 14
73 บ้านหนองม้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง เมืองบุรีรัมย์14 9 10 6 39
74 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์14 12 13 22 61
75 บ้านหนองทะลอก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์13 8 18 13 52
76 วัดสว่างบูรพา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์

9 10 7 6 9 4 45
77 บ้านหนองไทร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์11 12 12 8 43
78 สะแกโพรงอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์

8 6 17 17 17 20 85
79 บ้านหนองมะเขือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์7 4 12 8 31
80 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์20 11 9 15 55
81 บ้านสมสนุก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์8 8 1 7 24
82 บ้านหนองไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์11 11 10 13 45
83 บ้านโนนแดง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์

7 9 8 6 11 14 55
84 บ้านหนองสองห้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองห้อง เมืองบุรีรัมย์6 4 9 9 28
85 บ้านตลาดชัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองห้อง เมืองบุรีรัมย์11 11 10 16 48
86 บ้านกระเดื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองห้อง เมืองบุรีรัมย์7 4 3 6 20
87 วัดบ้านเมืองฝาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์19 16 20 25 80
88 วัดบ้านเมืองดู่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์10 23 16 9 58
89 บ้านโคกกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์9 5 14 10 38
90 บ้านโคกระกาน้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองห้อง เมืองบุรีรัมย์6 6 2 5 19
91 บ้านร่มไทร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองห้อง เมืองบุรีรัมย์

7 5 5 4 7 8 36
92 อนุบาลกระสัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง กระสัง22 20 18 32 92
93 วัดบ้านหนองแขม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง กระสัง22 27 24 18 91
94 บ้านตะเคียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง กระสัง4 11 8 5 28
95 บ้านระโยงใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง กระสัง16 5 6 10 37
96 บ้านขามตาเบ้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง กระสัง2 2 6 8 18
97 บ้านถนน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง กระสัง2 2 7 4 15
98 บ้านหนองตระเสก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง กระสัง5 6 6 7 24
99 บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต็ง กระสัง15 11 12 19 57
100 วัดหนองตะครอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต็ง กระสัง12 22 15 15 64
101 บ้านเสม็ด สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต็ง กระสัง12 11 14 10 47
102 บ้านโนนแดง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต็ง กระสัง5 7 11 11 34
103 บ้านจาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต็ง กระสัง4 4 9 6 23
104 บ้านหนองเหล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต็ง กระสัง8 2 7 6 23
105 บ้านกุดใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต็ง กระสัง3 3 3 - 9
106 บ้านละลูน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต็ง กระสัง4 3 5 4 16
107 ชุมชนบ้านสองชั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองชั้น กระสัง19 14 13 33 79
108 วัดบ้านจอม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองชั้น กระสัง2 8 8 9 27
109 บ้านเสม็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองชั้น กระสัง8 4 5 11 28
110 บ้านหนองรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองชั้น กระสัง5 5 10 8 28
111 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองชั้น กระสัง5 5 13 4 27
112 บ้านโคลด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองชั้น กระสัง2 5 7 5 19
113 บ้านนาราใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองชั้น กระสัง12 8 5 9 34
114 บ้านตาราม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองชั้น กระสัง14 10 15 11 50
115 วัดบ้านชุมแสง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมแสง กระสัง5 3 9 1 18
116 บ้านก้านเหลือง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมแสง กระสัง8 9 12 6 35
117 บ้านไม้แดง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมแสง กระสัง9 6 12 7 34
118 บ้านสวายสอ ไกรปัญญานุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมแสง กระสัง8 4 4 7 23
119 บ้านศรีภูมิสามัคคี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีภูมิ กระสัง3 3 9 10 25
120 บ้านไผ่ลวก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดวน กระสัง- 2

2
121 วัดบ้านกันทรารมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันทรารมย์ กระสัง11 17 19 20 67
122 บ้านระกาเสม็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันทรารมย์ กระสัง5 11 5 9 30
123 บ้านหนองขอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันทรารมย์ กระสัง6 6 11 11 34
124 บ้านเมืองไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองไผ่ กระสัง15 6 14 8 43
125 บ้านสวายสอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองไผ่ กระสัง8 14 7 14 43
126 บ้านดอนยาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันทรารมย์ กระสัง8 4 10 12 34
127 วัดธรรมถาวร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองไผ่ กระสัง
-

5 10 9 8 32
128 บ้านโคกยาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันทรารมย์ กระสัง3 5 10 6 24
129 บ้านอโณทัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมืองไผ่ กระสัง4 6 9 1 20
130 บ้านโคกสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีภูมิ กระสัง9 4 8 9 30
131 บ้านลำดวน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดวน กระสัง10 18 10 9 47
132 วัดบ้านหนองพลวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดวน กระสัง10 8 15 14 47
133 บ้านยาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดวน กระสัง8 13 13 12 46
134 บ้านแสลงพันกระเจา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดวน กระสัง11 7 7 11 36
135 บ้านแซวประดู่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดวน กระสัง6 1 4 9 20
136 บ้านโนนสว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดวน กระสัง6 5 4 10 25
137 บ้านประดู่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยสำราญ กระสัง7 4 5 5 21
138 บ้านห้วยสำราญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยสำราญ กระสัง15 13 17 14 59
139 บ้านกุดโคลน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยสำราญ กระสัง9 8 12 7 36
140 บ้านน้ำอ้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยสำราญ กระสัง15 12 9 8 44
141 บ้านตะครอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยสำราญ กระสัง13 10 10 9 42
142 บ้านขามสามัคคี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีภูมิ กระสัง3 6 3 2 14
143 บ้านตาเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยสำราญ กระสัง6 4 6 5 21
144 วัดปทุมคงคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรือ กระสัง15 8 14 12 49
145 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรือ กระสัง3 5 7 11 26
146 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรือ กระสัง3 - 5 1 9
147 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรือ กระสัง7 4 5 8 24
148 บ้านระกา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรือ กระสัง5 5 4 6 20
149 วัดชุมพลมณีรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระสัง กระสัง4 2 13 8 27
150 บ้านชำแระ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต็ง กระสัง

2 1 3
151 วัดอินทบูรพา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรือ กระสัง8 18 20 14 60
152 บ้านสูงเนิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูงเนิน กระสัง8 10 14 9 41
153 บ้านทุ่งสว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูงเนิน กระสัง11 9 7 5 32
154 บ้านบัวถนน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูงเนิน กระสัง16 20 14 25 75
155 บ้านตะครองใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูงเนิน กระสัง9 9 10 12 40
156 วัดบ้านปราสาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูงเนิน กระสัง10 8 13 9 40
157 บ้านจะเนียงสามัคคี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูงเนิน กระสัง6 6 8 6 26
158 บ้านนารากัลยาประชาสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรือ กระสัง6 8 2 4 20
159 บ้านกอกโคกวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คูเมือง คูเมือง3 1 2 2 8
160 บ้านโคกใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คูเมือง คูเมือง3 2 - 4 9
161 บ้านจิก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คูเมือง คูเมือง12 8 17 11 48
162 บ้านโสกแต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คูเมือง คูเมือง5 3 7 5 20
163 อนุบาลคูเมือง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คูเมือง คูเมือง27 24 49 30 130
164 บ้านดงเค็ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองขมาร คูเมือง6 3 6 9 24
165 บ้านหนองหว้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองขมาร คูเมือง10 14 7 8 39
166 บ้านตูม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตูมใหญ่ คูเมือง8 11 13 7 39
167 บ้านปะคำดง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตูมใหญ่ คูเมือง5 3 2 1 11
168 บ้านโนนเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตูมใหญ่ คูเมือง9 9 9 6 33
169 วัดบ้านสำราญราษฎร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตูมใหญ่ คูเมือง11 13 3 5 32
170 บ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตูมใหญ่ คูเมือง2 3 10 15 30
171 บ้านหนองดุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตูมใหญ่ คูเมือง8 4 6 2 20
172 บ้านหนองตาด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตูมใหญ่ คูเมือง8 4 3 3 18
173 บ้านคูบัว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินเหล็กไฟ คูเมือง2 11 7 3 23
174 วัดบ้านโนนมาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินเหล็กไฟ คูเมือง

2 3 7 7 9 7 35
175 บ้านโศกนาคท่าม่วง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินเหล็กไฟ คูเมือง5 3 6 2 16
176 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินเหล็กไฟ คูเมือง2 3 2 4 11
177 บ้านปะคำสำโรง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตูมใหญ่ คูเมือง12 12 8 9 41
178 บ้านสวายสอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตูมใหญ่ คูเมือง5 2 2 3 12
179 บ้านหนองบัว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตูมใหญ่ คูเมือง12 6 6 10 34
180 บ้านเขว้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะเคียบ คูเมือง10 14 14 10 48
181 บ้านโจด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะเคียบ คูเมือง5 3 5 6 19
182 วัดบ้านปะเคียบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะเคียบ คูเมือง11 10 11 14 46
183 บ้านสระขี้ตุ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะเคียบ คูเมือง1 4 1 1 7
184 บ้านหนองบัวแดง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะเคียบ คูเมือง8 2 7 4 21
185 วัดบ้านเบาน้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแพ คูเมือง16 12 11 10 49
186 บ้านวังปลัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแพ คูเมือง7 10 7 5 29
187 ชุมชนบ้านหนองขมาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองขมาร คูเมือง22 10 12 12 56
188 บ้านโนนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแพ คูเมือง6 4 3 5 18
189 บ้านโนนเพกา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแพ คูเมือง4 5 8 3 20
190 บ้านแพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแพ คูเมือง6 4 3 2 15
191 บ้านหนองนางดำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแพ คูเมือง6 5 9 5 25
192 บ้านดงย่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะเคียบ คูเมือง7 5 8 12 32
193 บ้านหนองขุนพรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะเคียบ คูเมือง5 4 - 5 14
194 บ้านพรสำราญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรสำราญ คูเมือง16 5 12 8 41
195 วัดบัวทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรสำราญ คูเมือง6 4 9 11 30
196 บ้านโนนยานาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรสำราญ คูเมือง3 5 2 4 14
197 บ้านหนองขวาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรสำราญ คูเมือง19 11 14 15 59
198 ไตรคามศรีอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรสำราญ คูเมือง6 7 4 9 26
199 บ้านหนองรัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินเหล็กไฟ คูเมือง2 5 3 2 12
200 บ้านตาหล่ำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินเหล็กไฟ คูเมือง5 8 3 8 24
201 บ้านคูบอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คูเมือง คูเมือง1 2 9 3 15
202 บ้านหนองไทร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองขมาร คูเมือง5 6 5 6 22
203 บ้านหนองติ้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คูเมือง คูเมือง2 5 5 6 18
204 บ้านสาวเอ้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินเหล็กไฟ คูเมือง5 8 6 10 29
205 บ้านสระปะคำถาวร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินเหล็กไฟ คูเมือง7 2 12 6 27
206 บ้านหินเหล็กไฟ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หินเหล็กไฟ คูเมือง20 15 11 11 57
207 บ้านสระบัว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรสำราญ คูเมือง5 2 5 1 13
208 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรอง นางรอง

9 6 6 7 6 7 41
209 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรอง นางรอง12 12 8 10 42
210 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรอง นางรอง7 8 9 6 30
211 บ้านหนองเสม็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรอง นางรอง14 4 8 10 36
212 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรอง นางรอง

8 7 6 9 12 8 50
213 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรอง นางรอง10 8 12 9 39
214 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรอง นางรอง

8 12 75 64 78 67 304
215 บ้านถนนหัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนหัก นางรอง20 20 19 36 95
216 บ้านสวายสอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนหัก นางรอง2 1 3 4 10
217 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนหัก นางรอง1 9 6 5 21
218 บ้านหนองม่วง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนหัก นางรอง

3 2 - 1 2 1 9
219 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรอง นางรอง5 6 9 8 28
220 บ้านตลาดแย้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนหัก นางรอง1 3 2 1 7
221 วัดน้ำไหล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะเดา นางรอง7 8 10 9 34
222 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะเดา นางรอง11 7 6 13 37
223 บ้านหนองแช่ไม้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะเดา นางรอง10 14 8 8 40
224 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะเดา นางรอง3 2 3 3 11
225 บ้านสองพี่น้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะเดา นางรอง6 6 8 5 25
226 บ้านหนองพลวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะเดา นางรอง5 8 11 17 41
227 บ้านโคกตะโก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโสน นางรอง6 5 11 6 28
228 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโสน นางรอง10 8 3 9 30
229 บ้านหนองโสน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโสน นางรอง6 3 7 9 25
230 บ้านบุตาเวสน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกง นางรอง7 4 5 4 20
231 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโสน นางรอง5 6 7 13 31
232 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองยายพิมพ์ นางรอง12 12 13 14 51
233 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองยายพิมพ์ นางรอง4 4 9 8 25
234 บ้านก้านเหลือง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองยายพิมพ์ นางรอง12 4 6 12 34
235 บ้านหนองบัว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกง นางรอง6 2 1 2 11
236 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกง นางรอง13 11 17 12 53
237 วัดก้านเหลือง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก้านเหลือง นางรอง12 12 12 10 46
238 บ้านโคกยางหนองถนน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก้านเหลือง นางรอง

2 6 6 8 9 2 33
239 บ้านหนองหญ้าวัว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก้านเหลือง นางรอง

3 1 2 5 6 1 18
240 บ้านหนองปรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก้านเหลือง นางรอง

3 3 3 1 2 10 22
241 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสิงห์ นางรอง21 14 22 20 77
242 บ้านหนองกง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสิงห์ นางรอง11 19 13 10 53
243 บ้านเสลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมแสง นางรอง4 5 3 13 25
244 บ้านโคกยางหนองตาสี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทรัพย์พระยา นางรอง4 11 13 6 34
245 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งแสงทอง นางรอง4 7 7 7 25
246 บ้านแท่นบัลลังก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทรัพย์พระยา นางรอง12 7 7 15 41
247 บ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมแสง นางรอง8 8 5 10 31
248 บ้านโคกมะค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมแสง นางรอง14 15 9 7 45
249 บ้